Skip to main content

Stadgar

Stadga för Birka Kattklubb

Denna stadga är fastställd av Birka Kattklubb 1999-09-08 och 1999-11-14.
Stadgan godkändes av Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) genom dess styrelse 1999-10-09.

Reviderad 2003-02-09, 2004-02-07, 2006-02-11, 2007-02-18, 2009-02-21, 2009-05-05, 2016-02-21, 2017-11-10, 2018-03-04 samt 2022-03-08.

Utöver denna stadga gäller, vid var tid gällande, grundstadgar och regler för SVERAK och Federation Internationale Feline (FIFe).

§1 NAMN

Föreningens namn ska vara Birka Kattklubb och förkortas BIRKA.

§2 SÄTE

BIRKA ska ha sitt säte i Stor-Stockholm och sin verksamhet inom samma område.

§3 FORM

BIRKA är en ideell förening, ansluten till SVERAK och genom SVERAK ansluten till FIFe och är genom detta skyldig att följa gällande stadgar och regler.
BIRKA står självständigt gentemot staten, kommunen, religiösa, politiska och privata
intressen.

§4 UPPGIFT OCH MÅLSÄTTNING

BIRKA ska följa SVERAK:s och FIFes grundregler framför allt vad som anges i SVERAKs grundregler punkt 1.3.

§5 ORGANISATION

BIRKA består av dess medlemmar enligt §6.
BIRKAs instanser är

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Revisor
 • Övriga valda funktionärer
 • Valberedning

§6 MEDLEMSKAP

§6.1 Som medlem antas den som godkänner BIRKAs stadgar och regler och som betalar medlemsavgift till klubben. Medlemsavgiftens storlek beslutas på ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften gäller per kalenderår och för obrutet medlemskap ska den erläggas senast den 31 december. Medlemskapet bekräftas genom att man får BIRKAs stadgar och regler. Medlemskap kan erhållas som huvud-, familje- eller stödmedlem. Med familjemedlem menas person som sammanbor med huvudmedlem eller person som är folkbokförd på samma adress som huvudmedlem. Med stödmedlem menas annan medlem än huvudmedlem och familjemedlem.

Ett huvudmedlemskap innebär att man är röstberättigad och har rätt att

 • föreslå personer till styrelsepost,
 • föreslås till styrelsepost,
 • bedriva avels- och utställningsverksamhet,
 • fåeventuell klubbtidning,
 • få tidningen "Våra Katter" från SVERAK.

Ett familjemedlemskap innebär att man är röstberättigad och har rätt att

 • föreslås till styrelsepost,
 • bedriva avels- och utställningsverksamhet.

Ett stödmedlemskap innebär

 •  rätt att delta vid klubbmöten men utan rösträtt.

Hedersmedlemskap

Till hedersmedlem kan den väljas som i en obruten följd under tio år innehaft en eller flera post/poster som funktionär inom BIRKA. Hedermedlemskapet innebär huvudmedlemskap till dess hedersmedlemmen skriftligen meddelar annat. Hedersmedlemmen är befriad från att betala medlemsavgift.

§6.2 Om en medlem är medlem i fler än en till SVERAK ansluten klubb, måste medlemmen meddela styrelsen för BIRKA om i vilken kattklubb medlemmen har sitt huvudmedlemskap.

§6.3 Ett medlemskap upphör automatiskt om medlem inte betalar fastställd medlemsavgift enligt §6.1. Önskar medlemmen utträda under inbetald medlemsperiod ska styrelsen meddelas skriftligen.

Styrelsen har rätt att, efter att ha hört medlemmen ifråga med omedelbar verkan, ur BIRKA avstänga en medlem från medlemskap i BIRKA som:

 • Inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot BIRKA.
 • Bryter mot BIRKAs, SVERAKs eller FIFes stadgar och regler.
 • Medvetet och med uppsåt att skada tillfogar BIRKA skada.

PÅFÖLJD.

En medlem kan stängas av under högst två år från dag för styrelsens beslut om avstängning. Medlemskap kan därefter åter sökas i BIRKA om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

En avstängd medlem ska få ett skriftligt besked om beslutet om avstängning och anledning till denna.

Om en avstängd medlem begär det, ska frågan om avstängningens överensstämmelse med BIRKAs stadgar underställas BIRKAs medlemmar för avgörande på nästkommande ordinarie klubbmöte. Sådan fråga ska framgå av kallelsen till mötet.

§6.4 Medlem som utträtt eller avstängts har inte rätt till BIRKAs kassor eller andra tillgångar och ska utan uppmaning lämna tillbaka material som tillhör BIRKA.

Medlemmen har inte heller rätt att få tillbaka inbetald medlemsavgift.

§7 STYRELSEN OCH DESS VERKSAMHET

§7.1 Styrelsen ansvarar för BIRKAs förvaltning och administration gentemot årsmötet och ska

verkställa beslut som tas på årsmötet och övrig verksamhet.

§7.2 Styrelsen ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och minst en och max 3 ledamöter, samt minst en suppleant.

 • Ordförande väljs för två år (jämna år)
 • Vice ordförande väljs för två år (udda år)
 • Kassör väljs för två år (udda år)
 • Sekreterare väljs för två år (jämna år)
 • Ledamot väljs för ett år
 • Suppleant väljs för ett år

Om ordförande avgår under mandatperioden träder vice ordförande in som ny ordförande fram till nästa årsmöte. Vid eventuella avgångar av andra poster inom styrelsen, kan styrelsen konstituera om sig.

Suppleant som inträder för ordinarie ledamot har rösträtt. Om det finns flera suppleanter ska dessa vara numrerade, förste suppleanten inträder i första hand o.s.v.

Avgående styrelseledamot kan väljas om. Avgår styrelseledamot före utgången av mandattiden, sker fyllnadsval vid nästkommande ordinarie årsmöte. Suppleanter väljs varje år med en mandattid av ett år. Avgående suppleant kan väljas om.

§7.2.1 Styrelsen kan adjungera person vid behov. Adjungerad person har yttranderätt och förslagsrätt men ej rösträtt.

§7.3 Styrelsesuppleanter ska kallas till styrelsemötena men har inte rösträtt på dessa annat än i då denne ersätter frånvarande ordinarie styrelseledamot.

§7.4 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, sekreterare eller då minst tre styrelseledamöter så önskar. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ordinarie ledamöter eller suppleanter, som träder in i ordinarie ledamots ställe, är närvarande. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet genom öppen omröstningen, vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

§7.5 Alla styrelsemöten ska protokollföras och protokollet ska godkännas vid nästföljande styrelsemöte. Samtliga valda styrelseledamöter sa ha åtkomst till de justerade styrelsemötesprotokollen. Det justerade protokollet ska publiceras på BIRKAs hemsida under den lösenordsskyddade delen.

§7.6 Styrelsen har rätt att delegera tillfällig beslutsrätt inom ett begränsat område och begränsad ekonomisk ram till ordföranden eller sekreteraren. Vid beslut som kräver snabbt handläggande, kan beslut tas via telefon eller e-post. Detta redovisas i särskilt protokoll.

§7.7 Ordföranden
Ordföranden representerar klubben, är ordföranden vid klubb – och styrelsemöten och ansvarig utgivare för eventuell klubbtidning.

§8 REVISORER

För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen eller inte är medlem i styrelseledamots familj. Revisor behöver inte vara medlem i BIRKA. Revisorerna har rätt att när som helst få information om kommande styrelsemöten och har rätt att närvara på dessa. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

§9 VALBEREDNING

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmötet två valberedare. Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, tillfråga och föreslå lämpliga personer till olika poster i klubben. Om det inte går att utse en valberedning på årsmötet så får styrelsen lösa uppgiften fram till nästa årsmöte.

§10 KLUBBMÖTEN

BIRKA ska förutom ordinarie årsmöte, hålla ytterligare minst ett protokollfört medlemsmöte under verksamhetsåret. Kallelse via e-post till alla medlemmar ska ske minst åtta dagar före mötet.

§10.1 BIRKAs årsmöte är högsta beslutande instans. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Kallelsen ska publiceras på BIRKAs hemsida minst 14 dagar före årsmötet. Samtliga handlingar som ska behandlas på årsmötet ska vid samma tidpunkt finnas att tillgå på den lösenordsskyddade delen av BIRKAs hemsida.

§10.2 Motioner som ska behandlas på BIRKAs årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 december året före respektive årsmöte. Ärenden som ska behandlas under separat punkt på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

§10.3 RÖSTRÄTT

Endast medlem som har betalt medlemsavgiften enligt§6 och uppnått en ålder av 15 år äger rösträtt på BIRKAs möten. Rösträtten får utövas genom ombud med fullmakt. Ett ombud kan bara föra fram en medlems röst med skriftlig och bevittnad fullmakt som grund. Fullmakten ska vara styrelsen tillhanda innan årsmötet startar och ska ingå i röstlängden. Fullmakten ska också innehålla för vilken eller vilka ärenden fullmakten gäller. Ärenden avgörs genom öppen omröstning, om inte sluten votering begärs, detta gäller även vid personval. Vid sluten omröstning avgör lotten vid lika antal röster, detta gäller även vid personval, annars gäller ordförandens mening.

§10.4 På årsmötet ska följande punkter behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd och dagordning
 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän och två rösträknare för mötet
 6. Föregående års årsmötesprotokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 9. Revisorernas rapport
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om medlemsavgifter och arvoden
 12. Frågor väckta av enskild medlem
 13. Frågor väckta av styrelse och revisorer
 14. Presentation och fastställande av verksamhetsplan samt presentation och fastställande av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter för styrelsen
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant
 17. Val av övriga funktionärer
 18. Val av delegater till SVERAK:s årsmöte och suppleanter för dessa
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande.

§10.5 Extra årsmöte ska hållas då styrelsen eller revisor finner anledning till det eller när minst 1/3 av samtliga röstberättigande medlemmar skriftligen och för särskilt angivet ärende framställer det till styrelsen. På extra årsmöte kan endast ärenden tas upp till beslut som tagits upp på kallelsen. Extra årsmöte ska kallas till inom fyra veckor efter framställan och genomföras inom sex veckor efter framställandet.

§11 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

BIRKAs verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Senast den 25 januari nästföljande år ska klubbens räkenskaper och protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten samt styrelsens verksamhetsberättelse hållas tillgängliga för revisorn, vilken efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till ordinarie årsmöte.

§12 FIRMATECKNING

Ordföranden tecknar ensam BIRKAs firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordföranden och kassör var för sig.

Styrelsen kan besluta om annan teckningsrätt.

§13 STADGEÄNDRING

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmötet. För att stadgeändring ska vara giltig krävs det att den antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av BIRKAs stadgar om föreningsform (§3), stadgeändring (§13) samt upplösning (§14) kräver lika lydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav det ena mötet måste vara ordinarie årsmöte.

§14  UPPLÖSNING

Förslag om BIRKAs upplösning får endast framläggas på ordinarie årsmöte. Att en upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. BIRKA kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna denna upplösning. Vid upplösning ska BIRKAS skulder betalas.

Därefter ska BIRKAs tillgångar gå till verksamhet i enlighet med BIRKAs syfte. Hur detta ska ske beslutas på det årsmöte där upplösningen av BIRKA beslutats.

Copyright © Birka Kattklubb | All rights reserved | Design Johan Karlsson